Dedičské konanie

Notára ako súdneho komisára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, za účelom prejednania dedičstva. Dedičia preto nerozhodujú o tom, ktorý notár prejedná dedičstvo.
V roku 2021 Notársky úrad JUDr. Tomáša Čiževského prejednáva párne dni úmrtia v administratívnom okrese Sabinov (okrem obcí Bodovce, Šarišské Michaľany, Ostrovany, Uzovce, Hubošovce, Ratvaj, Šarišské Sokolovce, Ďaletice, Ražňany).