Dedičské konanie

Notára ako súdneho komisára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, za účelom prejednania dedičstva. Dedičia preto nerozhodujú o tom, ktorý notár prejedná dedičstvo.