Kto je notár ?

Čo je písané, je dané. Pre nikoho táto veta nemá väčší význam ako pre notára.

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Notára menuje a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Svojím postavením dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a predchádzanie sporom. Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.

Notár je poradcom rodiny, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach.

Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle, má postavenie verejného činiteľa. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi. Notár je povinný postupovať pri notárskej činnosti s odbornou starostlivosťou, je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, ak je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa dobrým mravom.

Notár je orgánom verejnej moci, ktorého štát poveril spisovaním verejných listín - listín s dôkaznou silou väčšou ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty. Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a interné normy Notárskej komory SR.

Notár je v konaní o dedičstve súdom povereným komisárom na vykonanie úkonov o dedičstve. Dedičské konanie je súdnym konaním, notára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, dedičia preto nerozhodujú o tom, ktorý notár prejedná dedičstvo.

Notár je aktívny v oblasti obchodného práva a jeho pomoc oceníte pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností. Ide o odborníka s vysokou odbornou spôsobilosťou, ktorý dôsledne uplatňuje právo, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.

Notár a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone notárskej činnosti.

Notár je vždy pripravený kvalifikovane poradiť a pomôcť vám vo vašich životných situáciách.