Notárska činnosť

Notár vykonáva notársku činnosť a ďalšiu činnosť v zmysle zákona č. 323 / 1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa a je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.

Notárskou činnosťou je:

A. Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch:zmluvy a dohody (napr.: kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, zámenné zmluvy,  dohody o zrušení podielového spoluvlastníctva a jeho vyporiadaní, atď.)

 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželovzakladateľské listiny / zmluvy obchodných spoločností
 • závety, listiny o vydedení
 • listiny o iných právnych úkonoch (napr. exekučný titul)
 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zakladateľské listiny / zmluvy obchodných spoločností
 • závety, listiny o vydedení
 • listiny o iných právnych úkonoch (napr. exekučný titul)

B. Osvedčovanie právne významných skutočností

Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky, sú to najmä osvedčenia:

 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
 • o pravosti podpisu na listine (legalizácia)
 • o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo
 • o protestácií zmeniek
 • o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
 • o tom, že je niekto nažive
 • o vyhlásení o vydržaní vlastníctva k nehnuteľnosti
 • o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom
 • o iných skutočnostiach

C. Konanie vo veciach notárskych úschov

Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy:

 • závet
 • inú listinu, listinný cenný papier
 • peniaze
 • hnuteľnú vec, ak ide o úschovu na účely splnenia záväzku

D. Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými Notárskou komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. 

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb 
 • Notársky centrálny register závetov
 • Notársky centrálny register záložných práv
 • Notársky centrálny register dražieb
 • Notársky centrálny register listín 

E. Činnosť osvedčujúcej osoby

F. V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár:

 • poskytovať právne rady
 • spisovať iné listiny
 • vykonávať správu majetku a zastupovať účastníkov v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak
 • poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní

G. Ďalšie činnosti, zverené do pôsobnosti notára osobitným zákonom, najmä v konaní o dedičstve

Notár ako poverený súdny komisár vedie dedičské konanie, počas ktorého vykoná všetky úkony smerujúce k jeho ukončeniu a usporiadaniu majetku patriaceho do dedičstva. Notár ako súdny komisár pôsobí z poverenia súdu za odmenu.