Informácie - pre​ ​prijímateľov​ ​podielu​ ​zaplatenej​ ​dane​ ​(2%)


Registráciu je potrebné vykonávať každoročne bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená v Zozname prijímateľov. Preto od 01.09.2018 do 15.12.2018 sa podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov znení neskorších predpisov koná ďalšie registračné obdobie do zoznamu prijímateľov (NCRpo).

Aké listiny musí žiadateľ predložiť, aby mohol byť zaregistrovaný do NCRpo?

 • stanovy organizácie       
 • doklad preukazujúci oprávnenie štatutárneho orgánu konať za organizáciu (napr. zápisnica z voľby štatutárneho orgánu)        
 • doklad totožnosti štatutárneho orgánu       
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že organizácia nemá žiadne záväzky  voči Sociálnej poisťovni, nie staršie ako 30 dní       
 • ak organizácia má zamestnancov, doklady preukazujúce, že organizácia nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (potvrdenia zo zdravotných poisťovní), nie staršie ako 30 dní       
 • potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o tom, že organizácia má zriadený účet, nie staršie ako 30 dní

Ktoré organizácie sa môžu registrovať do zoznamu prijímateľov?

občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej
spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený
kríž, subjekty výskumu a vývoja, Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy

Aký predmet činnosti musí mať organizácia, ktorá žiada o registráciu do NCRpo?

 • ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • podpora a rozvoj športu,
 • poskytovanie sociálnej pomoci,
 • zachovanie kultúrnych hodnôt,

 • podpora vzdelávania,

 • ochrana ľudských práv,

 • ochrana a tvorba životného prostredia,

 • veda a výskum,

 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti             

Aké ďalšie náležitosti musí žiadateľ spĺňať, aby mohol byť registrovaný do NCRpo?

 • organizácia vznikla najneskôr v priebehu kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa preukazuje splnenie podmienok, t.j. v roku 2017,
 • organizácia nemá nedoplatok na dani v deň bezprostredne nasledujúci po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania - túto skutočnosť nepreveruje notár, ale Finančná správa,

 • žiadateľ preukáže, že organizácia nemá nedoplatok na povinnom poistnom, potvrdením príslušného orgánu, nie starším ako 30 dní - v prípade, že organizácia nemá zamestnancov, za ktorých by odvádzala povinné poistné, žiadateľ urobí o tom vyhlásenie pred notárom, ktorý to uvedie do notárskej zápisnice; ak organizácia nemá zamestnancov, stačí potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že nie je v Sociálnej poisťovni registrovaný ako zamestnávateľ
 • žiadateľ preukáže, že organizácia má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením z banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi IBAN tohto účtu,
 • žiadateľ (fyzická osoba) preukáže oprávnenie konať za organizáciu predložením stanov, prípadne zápisnice o zvolení štatutárneho orgánu,

Ak sa organizácia registrovala do zoznamu prijímateľov aj v roku 2015, za čo v roku 2016 prijala:

a) sumu nižšiu ako 3 320,00 eur, nemala povinnosť zverejniť v Obchodnom vestníku  špecifikáciu prijatých prostriedkov,

b) sumu vyššiu ako 3 320,00 eur, do 31.05.2018 musela v Obchodnom vestníku zverejniť presnú špecifikáciu prijatých prostriedkov! V prípade, že do uvedeného dátumu toto zverejnenie nevykonala, nemôže byť registrovaná do Zoznamu prijímateľov v roku 2018 (pre rok príjmu 2018)!

c) sumu vyššiu ako 33 000,00 eur (a to v roku 2017 a skôr), mala povinnosť najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť si osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní splnenia podmienky.

___________________________         

V zmysle zákona č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Štatistický úrad SR nie je povinnou osobou, t.j. osobou oprávnenou poskytovať údaje na účely zápisu, zmeny alebo výmazu v registri právnických osôb. Nakoľko Štatistickým úrad SR už potvrdenia o IČO nevydáva, s účinnosťou od 01.11.2015 bol zákonom zriadený Rregister právnických osôb, prostredníctvom ktorého bude existenciu a pridelené IČO preverovať notár.

Upozornenie:

V registračnom období od 01.09.2018 do 15.12.2018 platí, že dňa 15.12.2018 sa register NCRpo uzatvorí, Notárska komora odovzdá zoznam prijímateľov Finančnej správe SR a po tomto dátume  sa nebudú dať vykonávať ŽIADNE ZMENY ČI OPRAVY zaregistrovaných údajov.