Služby na počkanie

Na notárskom úrade JUDr. Tomáša Čiževského, notára so sídlom v Sabinove je možné na počkanie vykonať tieto úkony: 

  • osvedčenie správnosti odpisu, fotokópie listiny - vidimácia,
  • osvedčenie pravosti podpisu - legalizácia,
  • vydávanie výpisov z Obchodného registra,
  • spisovanie plnomocenstva a čestného vyhlásenia,
  • registrácia, zmena a výmaz záložného práva.